کارگاه آموزشی تکثیر گونه پالونیا در روز دوم همایش ملی پالونیا

به همت دکتر سلطانلو مدیر عامل شرکت دانش بنیان زیست فناور تولید پایدار ، کارگاه آموزش نحوه تکثیر صنعتی و انبوه گونه پالونیا به شرکت کنندگان در برنامه های دومین روز همایش ملی پالونیا آموزش داده شد. در این کارگاه که با استقبال چشم گیر علاقه مندان به موضوع تکثیر گونه پالونیا همراه بود به تبادل تجارب و بررسی جنبه های فنی و تخصصی تکثیر گونه پالونیا پرداخته شد.