بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده از کارخانه های کیمیا چوب و راش بینه

دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی چوب و کاغذ به همراه دکتر محمد هادی آریائی منفرد در قالب بازدید های درس ارزیابی زیست محیطی در صنایع چوب و کاغذ از کارخانه های کیمیا چوب و راش بینه بازدید نمودند. در این برنامه ضمن بازدید از تمامی بخش های کارخانه کیمیا چوب و راش بینه با نکات فنی و عملیاتی فرآیند تولید صفحات فشرده چوبی و همچنین بخش های جانبی کارخانه نظیر بخش تصفیه پساب آشنا گردیدند. تاکید بر آموزش جنبه های زیست محیطی فرآیند تولید در بخش اشباع چوب و بخش تولید کاغذهای دکوراتیو در کارخانه راش بینه به طور عملی در طول عملیات مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت.