تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  مصوب شورای آموزشی دانشگاه در سال ۱۳۹۸.