جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود دانشکده مهندسی چوب و کاغذ برگزار شد

درجلسه معارفه دانشجویان جدید الورود ۱۳۹۸ دانشکده مهندسی چوب و کاغذ در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در روز سه شنبه ۲۸ آبان ماه برگزار گردید.

در این جلسه ضمن خوش آمدگوئی مسئولین دانشکده، روندها و قوانین آموزشی و پژوهشی ضروری به دانشجویان بازگو گردید.