بازدیدهای دانش آموزان از دست آوردهای پژوهشی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

در طی هفته پژوهش دانش آموزان دبیرستان ها و مدارس شهر گرگان از دست آوردهای دانشکده مهندسی چوب و کاغذ بازدید نمودند. در این بازدیدها ضمن تشریح جایگاه علمی رشته ای تحصیلی دانشکده، اهداف تحقیقاتی و فعالیت های علمی محققین و اساتید فعال در این دانشکده برای ایشان توضیح داده شد.