سخنرانی اعضاء هیات علمی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

طی هفته پژوهش ۹۸ تعدادی از اعضاء هیات علمی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ به بیان دست آوردهای پژوهشی خود پرداختند. در این سخنرانی ها که با استقبال خوب دانشجویان و علاقه مندان همراه بود مطالب علمی متنوعی از سوی متخصصین فعال در دانشکده مطرح و مورد بحث قرار گرفت. در پایان این جلسه از دکتر احمد رضا سرائیان عضو هیات علمی بازنشسته دانشکده مهندسی چوب و کاغذ تقدیر به عمل آمد.