معاونت آموزشی دانشکده

علي قاسميان

دانشکده: مهندسی چوب و کاغذ

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی: صنایع خمیر و کاغذ

پست الكترونيكي: ghasemian@gau.ac.ir