معاونت آموزشی دانشکده

 

دکتر علی قاسميان

دانشکده: مهندسی چوب و کاغذ

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی: علوم و مهندسی کاغذ

پست الكترونيكي: ghasemian@gau.ac.ir