بخش آموزش دانشکده

 

انتخاب واحد

ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۵ و ماقبل ۹۷/۶/۱۱
ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۶
ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۷ ۹۷/۶/۱۳
ثبت نام با تاخیر ۹۷/۶/۱۵
شروع کلاس ها ۹۷/۶/۲۵
شروع حذف و اضافه
پایان حذف و اضافه
آخرین مهلت حذف تک درس
پایان کلاس ها  ۹۷/۱۱/۱
شروع امتحانات  ۹۷/۱۱/۱۰
پایان امتحانات