معارفه دانشجویان جدیدالورود ۹۷

دانشکده های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ
زمان: سه شنبه ۲۴ مهر- ساعت ۱۰ صبح
مکان: سالن شهید شهریاری دانشکده
* حضور تمامی دانشجویان جدیدالورود (ورودی ۱۳۹۷) الزامی است.