نخستین همایش ملی کاشت و صنعت پالونیا، فرصت‌ها و چالش‌ها – ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

“نخستین همایش ملی کاشت و صنعت پالونیا، فرصت‌ها و چالش‌ها” در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار می گردد

محورهای همایش:
تکثیر، پرورش و بازار تولید نهال پالونیا
کاشت و پرورش پالونیا
نیازها و ملاحظات اکولوژیک و اقتصادی کاشت پالونیا
ویژگی‌های چوب پالونیا
فناوری و کاربردهای صنعتی چوب پالونیا
قابلیت و کاربردهای سنتی پالونیا