کتاب مبانی ویژگیهای کاغذ: ساختاری، مکانیکی، اپتیکی

ناشر: آییژ

مترجم:

 دکتر الیاس افرا (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ)

زبان: فارسی
سال چاپ: ۱۳۹۵
تعداد صفحات: ۳۳۸