کسب عنوان “کمیته فنی متناظر نمونه استانی در سال ۱۳۹۷” توسط کمیته فنی متناظر سازه های چوبی

اعضای هیات علمی دانشکده علوم مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه مفتخر به کسب عنوان “کمیته فنی متناظر نمونه  استانی در سال ۱۳۹۷” و  دریافت تندیس استاندارد  از سوی اداره کل استاندارد استان گلستان شدند. قابل ذکر است در  کمیته فنی متناظر سازه های چوبی (TC 165)، دکتر محراب مدهوشی  به عنوان رئیس، دکتر علی رفیقی به عنوان نائب رئیس و دکتر حمید رضا عدالت به عنوان دبیر  مشغول به فعالیت هستند.