بازدید علمی – صنعتی اعضاء هیات علمی گروه علوم و مهندسی کاغذ از کارخانه مقوا سازی استرآباد

صبح چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷ اعضاء هیات علمی گروه علوم و مهندسی کاغذ با هدف توسعه امور کارآفرینی، مشارکت در امر رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان از کارخانه مقواسازی استرآباد واقع در نزدیکی شهر گرگان بازدید نمودند. بازدید های علمی – صنعتی اعضاء هیات علمی گروه علوم و مهندسی کاغذ از واحد های صنعتی فعال استان به منظور تعامل سازنده با صنعت گران مدیران صنعتی و رفع مشکلات صنعت گران استان صورت می پذیرد. در این بازدید ضمن بررسی خط تولید این واحد صنعتی و تبادل نظر با مسئولین شرکت توانمندی ها و امکانات فنی موجود در دانشگاه جهت رفع مشکلات بخش تولید به اطلاع مسئولین این کارخانه رسانده شد.