برگزاری نخستین همایش کاشت و صنعت پالونیا در دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

نخستین همایش کاشت و صنعت پالونیا ۴ و ۵ اردیبهشت به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و با همکاری دانشکده های مهندسی چوب و کاغذ  و همچنین دانشکده جنگلداری برگزار خواهد شد.

اخبار مربوط به همایش از طریق سایت همایش به آدرس www.paulownia2019.ir  در دسترس خواهد بود.