سخنرانی ((فرصت های شغلی ایجاد زمینه های شغلی در صنایع سلولزی و صنایع وابسته)) توسط دکتر الیاس افرا برگزار شد

سخنرانی ((فرصت های شغلی ایجاد زمینه های شغلی در صنایع سلولزی و صنایع وابسته)) توسط دکتر الیاس افرا برگزار شد. ایشان ضمن بیان تجربیات و دیدگاه های خود در زمینه صنایع سلولزی تعدادی از فرصت ها و زمینه های شغلی جدید را برای علاقه مندان شرح دادند.