بازدید از روستای عطا آباد، قطب تولید مبلمان استان گلستان

باز دیدکارآفرینی دانشجویی از رستای نمونه کارآفرینی عطا آباد به همت مدیریت کارآفرینی و  انجمن علمی داشنجویی برگزار گردید. در این بازدید دانشجویانضمن حضور در کارگاه تولید مبلمان با بخش های متفاوت تولید و آمادهسازی و همچنین فروش مبلمان آشنا گردیدند.