برگزاری نمایشگاه محصولات پالونیا

برگزاری نمایشگاه محصولات پالونیا در ضمن برگزاری همایش پالونیا از بخش های جذاب برای مخاطبین و حاضران در همایش بود.

 

 

همچنین نمایش مقالات پوستری در بخش علمی همایش مورد توجه متخصصین قرار گرفت.