جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود دانشکده مهندسی چوب و کاغذ برگزار شد

جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود ۱۳۹۸دانشکده مهندسی چوب و کاغذ  در روز سه شنبه ۲۸ آبان ماه برگزار گردید.

در این جلسه ضمن خوش آمدگوئی مسئولین دانشکده، روندها و قوانین آموزشی و پژوهشی ضروری به دانشجویان بازگو گردید.