برنامه میز گرد تخصصی ((ویژگی ها و کاربردهای مهندسی گونه های چوبی سریع الرشد)) برگزار شد

در این میزگرد تخصصی ویژگی ها و کاربردهای مهندسی گونه های چوبی سریع الرشد و زود بازده مورد توجه در بحث زراعت چوب توسط محققین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. موافقان و مخالفان توسعه کشت گونه های پالونیا و صنوبر دلایل فنی خورد را مطرح نمودند. کمبود چوب، خلق ثروت، مدیریت بازار و تجارت  این چوب ها مورد توجه قرار گرفت.