برگزار کارگاه آموزشی((ضرورت بازیافت پسماندهای خشک در سطح استان گلستان و اهمیت آن در کارآفرینی))

کارگاه آموزشی – ترویجی ((ضرورت بازیافت پسماندهای خشک در سطح استان گلستان و اهمیت آن در کارآفرینی)) در روز چهارشنبه ۲۰  آذرماه ۱۳۹۸ در محل سالن شهید شهریاری دانشکده مهندسی چوب و کاغذ و با حضور علاقه مندان و محققین برگزار گردید. دکتر محمد هادی آریائی منفرد به عنوان مدرس  این کارگاه ضمن تشریح ابعاد مختلف ضرورت و اهمیت بازیافت اصولی و بهداشتی پسماندهای خشک در سطح استان گلستان، آمارهای مرتبط با پسماندهای تولیدی و میزان فرآوری آن در سطح استان را مورد بحث قرار داد. همچنین پتانسیل های بخش بازیافت جهت بکارگیری نیروهای کاری و ایجاد فرصت شغلی پایدار در سطح استان گلستان مورد تاکید قرار گرفت.