عرض تسلیت به مناسبت ضایعه درگذشت استاد فرهیخته دانشکده مهندسی چوب و کاغذ