مدیریت

 

ریاست دانشکده :دکتر داود آزادفر

تخصص :جنگل شناسی

ایمیل: Azadfar@gau.ac.ir

شماره تلفن  ۳۲۴۲۷۰۵۰-۰۱۷     :داخلی ۱۲۰

فاکس: ۳۲۴۲۷۱۷۶-۰۱۷