گروههای آموزشی

وضعیت گروههای
آموزشی موجود در دانشکده چوب و کاغذ

۱- گروه صنایع خمیر و کاغذ (مصوب)

۲- گروه تکنولوژی و مهندسی چوب (مصوب)

۳- گروه بیولوژی و حفاظت چوب (در مرحله تصويب نهايي)

۴- گروه مبلمان (در حال راه اندازی)