معاونت آموزشی دانشکده

 

دکتر داود رسولی

دانشکده: مهندسی چوب و کاغذ

رتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: تکنولوژی و مهندسی چوب

پست الكترونيكي: Rasouli@gau.ac.ir