کارگاه صنایع چوب

کارگاه صنایع چوب دانشکده ضمن ارائه خدمات متنوع به بخش های مختلف دانشگاه، در امور آموزشی و پژوهشی رشته های صنایع چوب و کاغذ به ویژه رشته مهندسی مبلمان بسیار موثر و کارآمد بوده است.