کتابهای منتشر شده توسط اعضای هیات علمی دانشکده

 

 • انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ۱۳۹۸

 

 • انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ۱۳۹۸

 

 

 • انتشارات آییژ
 • ۱۳۹۵

 

 • پالایش زیستی در صنعت خمیر کاغذ و کاغذ سازی
 • علی قاسمیان
 • انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • ۱۳۹۸

 • تکنولوژی تولید خمیر کاغذ با فرآیند کرافت
 • سرائیان
 • انتشارات آییژ
 • ۱۳۹۲

 • محراب مدهوشی
 • انتشارات جهاد دانشگاهی
 • ۱۳۹۴