کارگاه مهارت آموزی گره چینی

کارگاه مهارت آموزی گره چینی  با هدف آموزش مهارت های کارآفرینانه در دانشکده مهندسی چوب و کاغذ برگزار خواهد شد. از عموم علاقه مندا جهت شرکت در این کارگاه دعوت به عمل می آید.