بازدید کارآفرینی دانشجویان دانشکده از مراکز چاپ و بسته بندی شهر گرگان

طی این بازدید که در راستای فعالیت های کارآفرینی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ در روز چهارشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸ انجام گرفت تعدادی از دانشجویان  دانشکده به همراه آقای دکتر آریائی منفرد از محل چاپ خانه غنچه گرگان بازدید نمودند. طی این بازدید دانشجویان ضمن توضیحات مسئولین فنی چاپخانه از مراحل آماده سازی کارهای چاپی، مزایا و مشکلات صنعت چاپ و بسته بندی آشنا شدند.