بازدید دانشجویان از چهاردهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی

بازدید تعدادی از دانشجویان دانشکده مهندسی چوب و کاغذ از چهاردهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۸ صورت گرفت. طی این بازدید کارآفرینانه که به همراه دکتر آریائی منفرد انجام گرفت سعی شد دانشجویان با صنعت گران فعال در بخش مبلمان و دکوراسیون داخلی از نزدیک آشنا و به تبادل نظر و تجربه بپردازند. همچنین گروه دیگری از دانشجویان در قالب بازدیدهای انجمن علمی دانشجویان به همراه  دکتر حمیدرضا عدالت از این مجموعه نمایشگاهی بازدید نمودند.