کارگاه آموزشی ((ضرورت بازیافت پسماندهای خشک در سطح شهر گرگان و اهمیت آن در کارآفرینی))