سخنرانی علمی دانشجویان دانشکده مهندسی چوب و کاغذ در هفته پژوهش

سخنرانی های علمی داشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی چوب و کاغذ طبق روال چند سال اخیر برگزار گردید. در این سخنرانی ها دانشجویان به بیان دستاوردهای علمی – پژوهشی و موضوعات تحقیقاتی خود پرداختند. در پایان جلسه نیز ضمن اهداء هدایایی از سوی ریاست دانشکده از سخنرانان تقدیر به عمل آمد.