مجموعه آزمایشگاهی

دانشکده مهندسی چوب و کاغذ در طول سال های فعالیت خود همواره روز نگهداشتن تجهیزات و امکانات تحقیقاتی خود را در سرلوحه اهداف خود قرار داده است.