بخش آموزش دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی  ۹۹-۹۸ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

انتخاب واحد
ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۵ و ماقبل ۹۸/۶/۲۳
ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۶  ۹۸/۶/۲۶
ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۷ ۹۸/۶/۲۵
ثبت نام با تاخیر  ۲۷ و ۹۸/۶/۲۶
شروع کلاس ها ۹۸/۶/۳۰
شروع حذف و اضافه  ۹۸/۷/۶
پایان حذف و اضافه  ۹۸/۷/۸
آخرین مهلت حذف تک درس  ۹۸/۱۰/۹
پایان کلاس ها  ۹۸/۱۰/۱۹
شروع امتحانات  ۹۸/۱۰/۲۱
پایان امتحانات