تماس با دانشکده

آدرس: گرگان – میدان بسیج – پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

شماره تلفن ۳۲۴۲۷۰۵۰-۰۱۷

فاکس: ۳۲۴۲۷۱۷۶-۰۱۷

کدپستی: ۴۹۱۸۹۴۳۴۶۴